PARTICIPA AL PLE

El dret dels i les ciutadanes a participar en les sessions dels òrgans col·legiats insulars ve recollit en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa.

   Descàrrega la plantilla per poder sol·licitar torn de paraula al Ple.

Si vols més informació sobre com pots participar en el Ple del Consell, aquí t’assenyalam és l’article de l’actual Reglament de Participació ciutadana on ho explica:

Article 10. Dret d’assistència i de participació en les sessions dels òrgans col·legiats insulars

10.1. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a assistir a les sessions del Ple. A aquest efecte les convocatòries de les reunions d’aquests òrgans s’han de publicar en el tauler d’edictes de la Corporació i en qualsevol altre mitjà de difusió que es consideri adient.

10.2. Així mateix, la ciutadania té dret a intervenir en les sessions del Ple, ja sigui en un punt concret de l’ordre del dia o bé en el punt destinat a intervencions del públic assistent en els termes que s’estableixen a continuació.

10.3. Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre insular d’entitats tenen dret a intervenir en relació amb algun punt concret de l’ordre del dia en la tramitació administrativa del qual hagin intervingut com a interessades.La intervenció del representant de l’entitat s’efectuarà amb caràcter previ al debat i la votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia. El temps màxim de la intervenció serà de cinc minuts. El nombre màxim d’intervencions en aquest punt de l’ordre del dia serà de cinc per sessió.

10.4. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a intervenir en el torn obert de precs i preguntes del públic assistent, que s’ha d’incloure com a darrer punt de l’ordre del dia en les sessions plenàries ordinàries.Els precs o les preguntes que es formulin han de versar sobre assumptes que siguin competència del Consell Insular i s’han d’ajustar a allò prèviament sol·licitat per escrit. El temps màxim de la intervenció i de la resposta serà de cinc minuts per cada una.El nombre màxim d’intervencions en aquest punt de l’ordre del dia serà de cinc per sessió. Els precs i les preguntes que no es puguin exposar i respondre en la mateixa sessió de Ple es contestaran per escrit en el termini màxim d’un mes.

10.5. El procediment que s’ha de seguir per fer efectiu el dret d’intervenció en les sessions regulat en els apartats precedents és el següent:

a) L’entitat o persona interessada ho ha de sol·licitar per mitjà d’escrit motivat adreçat a la presidència del CE on s’indiqui la persona que efectuarà la intervenció. Les peticions d’intervenció en el torn obert de precs i suggeriments han d’expressar el prec o suggeriment que es vulgui formular.L’escrit s’ha de presentar al Registre general del CE amb l’antelació mínima de vuit dies hàbils a la data de realització de la sessió.
b) La presidència és l’òrgan competent per autoritzar o denegar la intervenció. Quan es denegui, s’ha fer de forma motivada i s’ha de notificar a la persona interessada abans que tengui lloc la sessió.
c) L’autorització o la denegació de les intervencions en les sessions s’ha d’efectuar, després de notificar-ho prèviament a la Junta de Portaveus.Si això no fos possible, la presidència, abans del Ple, ha de comunicar a tots els membres de la Junta de Portaveus la relació de peticions d’intervenció que s’hagin formulat, les que s’hagin autoritzat i les que s’hagin denegat, i indicar-ne el motiu en aquest darrer cas.
                                                     
Sol·licitud de participació en el Ple