Documentació d’interès per a associacions

Troba tota la documentació d’interès per a la teua associació. Si creïs que hi ha algun document interessant que hem de pujar, envia un correu electrònic amb el assumpte «DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS» a dep.participacio@conselldeivissa.es

   Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern                         (B.O.E.)
“La transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o baix quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l’inici d’un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demanda participació dels poders públics”

   Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora  del Dret d’Associació (B.O.E.)
“El dret fonamental d’associació, reconegut en l’article 22 de la Constitució, i d’antiga tradició en el nostre constitucionalisme, constitueix un fenomen sociològic i polític, com a tendència natural de les persones i com a instrument de participació, respecte al com els poders públics no poden romandre al marge”


Reglament de Participació Ciutadana del Consell Insular d’Eivissa (B.O.I.B.)
“Aprovació Definitiva del Reglament de Participació Ciutadana a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del Consell Insular d’Eivissa de data 31 d’octubre de 2008, es va aprovar inicialment per unanimitat aquest Reglament”

    Modificació consells sectorials (B.O.I.B.)
Acord Plenari del Consell Insular d’Eivissa de data 29 de juny de 2012 amb relació a l’aprovació de la supressió, creació i modificació dels Consells Sectorials de Participació Ciutadana.

Enllaç a la pàgina de Registre d’Associacions del Govern Balear (GOIB)  La documentació que es necessita per poder sol·licitar l’alta al Registre, es la següent:

1) Còpia de l’Acta Fundacional de l’Associació
2) Còpia dels Estatuts
3) Taxa
4) Sol·licitud

Sol·licitud guia associativa Consell Insular d’Eivissa (Descàrrega la plantilla)  “Estem en procés de crear un registre insular d’Associacions per facilitar els tràmits associatius”

Sol·licitud tauló en xarxa (Descàrrega la plantilla)  “L’objectiu d’aquest projecte és crear una xarxa col·laborativa i cooperativa entre associacions”

Participa al Ple (Descàrrega la plantilla)  “El dret dels i les ciutadanes a participar en les sessions dels òrgans col·legiats insulars ve recollit en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa”