Política de privacitat

Informació sobre Política de Privacitat

  • La visita a aquest portal s’efectua en forma anònima.
    Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.
  • Aquestes dades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Consell Insular d’Eivissa i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, la Llei 3/2018, de 5 de setembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i altres disposicions d’aplicació.
  • La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un contracte.
  • El termini de conservació de les dades dependrà del que s’especifica per a cada tractament de dades personals. Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu l’esmentada legislació.
  • Les persones les dades personals de les quals siguin tractades pel Consell Insular d’Eivissa podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en la forma que preveu la legislació vigent sobre la matèria, davant l’òrgan responsable del fitxer.
  • En el cas de desconèixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà al Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge del Consell Insular, avinguda d’Espanya, 49, 07800- Eivissa. Així mateix els usuaris i les usuàries també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.